Oostvaardersplassen: uniek vogelgebied

Bij de inpoldering van Zuid-Flevoland bleef de noordwestelijke hoek langer dan het omliggende deel onder water staan. Hierdoor kwam een uniek gebied tot ontwikkeling met zoetwaterplassen, riet, moeras en moerasbos. De natuurlijke waarden van de Oostvaardersplassen werden al snel zichtbaar en nog net op tijd werd besloten niet tot ontginning over te gaan. Het gebied werd daarna als natuurgebied behouden en beheerd. De Oostvaardersplassen zijn het grootste moerasgebied van Nederland. De weidsheid is ongekend en de natuur heeft er vrij spel. Ontelbare vogels hebben bezit genomen van het gebied. (Afbeelding: Staatsbosbeheer)

On-Nederlands

Vooral in de winter is dat een spectaculair gezicht. De natuur is er nog jong. Toch is het nu al een natuurgebied van internationale allure. De bomen, struiken en bossen zitten vol vogels, zoogdieren en insecten. Grauwe ganzen grazen in het moeras. En de honderden Heckrunderen, konikpaarden en edelherten geven het gebied een haast on-Nederlandse aanblik. In de winter kunnen grote aantallen eenden (wintertaling, krakeend, pijlstaart, slobeend, tafeleend en kuifeend) de plassen bevolken. (Foto: Diana Erkelens)

Vogelboulevard

De Oostvaardersplassen zijn beroemd om de vele vogels. De dijken rond het gebied zijn ‘vogelboulevards’. In de winter is het ruige landschap indrukwekkend kaal en stil, maar in de lente is het er een drukte van belang. Moerasvogels als reiger, roerdomp en karekiet leven er. Maar ook ganzen, lepelaars en aalscholvers voelen zich er prima thuis. Zelfs de zeearend wordt regelmatig gesignaleerd en broedt er sinds 2005. De grootste kolonie van lepelaars binnen Nederland bevindt zich hier. Voorts komen hier grote zilverreiger, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, porseleinhoen en blauwborst tot broeden.

In het voor- en najaar doen veel sterns en steltlopers het gebied aan, hoewel de waterstand er soms zo hoog is dat voor deze soorten geen foerageer- of rustgebieden te vinden zijn. Voor ruiende grauwe ganzen is het een van de belangrijkste gebieden in Noordwest-Europa. Enkele honderden blijven om te broeden. Niet vreemd dat vogelliefhebbers uit de hele wereld op bezoek komen. Om de rust van de vogels niet te verstoren, is een groot deel van de Oostvaardersplassen afgesloten voor publiek. Het vrij toegankelijke deel is een soort Oostvaardersplassen in het klein. Met een oerbos, waterpartijen, rietkragen en grote grazers. De vogels zijn vooral van april tot en met juli te zien. (Foto: website Trouw / ANP)