Wat doen waterschappen

Het beheer van natuurlijke watersystemen en de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon water. Overstromingen De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom onderhouden de waterschappen de dijken en duingebieden nauwgezet. Daarbij houden ze rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel.

Schoon en voldoende water

Het waterkwaliteitsbeheer richt zich op het bereiken van bepaalde waterkwaliteitsdoelstellingen. Een belangrijk element van deze taak vormt de aanleg en exploitatie van zuiveringtechnische werken waar het afvalwater wordt gezuiverd. Daarnaast zorgen de waterschappen ervoor dat het oppervlaktewater schoon is, dat de natuur een kans krijgt en dat mensen op en langs het water kunnen recreƫren.

De waterschappen houden zich dagelijks bezig met beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater in een bepaald gebied. Door een juiste aan- en afvoer moeten overschotten en tekorten worden voorkomen. Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het dus meteen als de waterstand stijgt. Ook als de zeespiegel stijgt, moeten we uitkijken. De waterschappen doen er alles aan om de risico's zo laag mogelijk te houden.

Toekomst waterschappen

De wereld verandert, en de waterschappen veranderen mee. Als je bij de waterschappen werkt, deel je de verantwoordelijkheid voor een veilig, mooi en duurzaam Nederland. Er moeten antwoorden gevonden worden op belangrijke vraagstukken. Denk aan klimaatverandering, toenemende verstedelijking en het alsmaar nijpender gebrek aan ruimte.

De waterschappen hebben bovendien te maken met steeds strengere eisen en doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit en energiegebruik. De maatschappelijke en bestuurlijke omgeving waarin de waterschappen hun werk doen, wordt steeds complexer. Creatief en innovatief waterbeheer Nieuwe kennis en innoverend vermogen zijn onmisbaar. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor veiligheid, waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer werken de waterschappen samen aan creatieve en innovatieve oplossingen voor de samenleving van vandaag en morgen.

Internationaal Ook vanuit het buitenland is in toenemende mate sprake van een duidelijke belangstelling voor Nederlandse expertise en het Nederlandse waterschapsmodel met decentraal bestuur en lokale belastingheffing. Bijna alle Nederlandse waterschappen werken samen met internationale partners aan kennisuitwisseling en het leveren van een constructieve bijdrage aan het oplossen van de internationale waterproblematiek.