Waterschap

Er zijn 25 waterschappen waar ruim 10.000 mensen werken met sterk uiteenlopende taken op het gebied van waterbeheer in Nederland. De waterschappen zijn nauw betrokken bij ruimtelijke ordening. Elke functie, zoals wonen, werken en recreatie, stelt eisen aan het waterbeheer. En de waterschappen werken hier overal in Nederland aan. Zonder water is er geen leven. We hebben water nodig als drinkwater, bij de landbouw en veeteelt en in de industrie. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. En waar het vervuild is maken ze het schoon.

                                                      

                                                             

  • Geschiedenis van waterschappen Bekijk details

    Om in het drassige veengebied dat West-Nederland in de vroege middeleeuwen was als boer te kunnen wonen en werken, waren kunstgrepen nodig. Wie deze grond wilde gebruiken voor akkerbouw, moest eerst ontwateren: een stelsel van sloten graven, die het water afvoerden naar een rivier of een wetering. Toen vanaf de 11e eeuw de bevolking toenam, werd een groot deel van het huidige Zuid-Holland en West-Utrecht ontgonnen.

  • Wat doen waterschappen Bekijk details

    Het beheer van natuurlijke watersystemen en de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon water. Overstromingen De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Daarom onderhouden de waterschappen de dijken en duingebieden nauwgezet. Daarbij houden ze rekening met ontwikkelingen...