Gebruikersatlas van Waterpoort

Gepubliceerd op: 23 februari 2015 09:41

De Atlas Waterpoort biedt een overzicht van de gebruikers van het nu nog zoete water van het Volkerak-Zoommeer. Deze atlas is samengesteld door de Delta Academy van de Hogeschool Zeeland. Aanleiding is het voornemen van de overheid om het Volkerak-Zoommeer te verzilten en het getij deels te herstellen. De waterkwaliteit van het meer zal daardoor sterk verbeteren.

Uit de atlas blijkt dat een aantal gebruikers zeer afhankelijk is van een goede zoetwatervoorziening. Dit geldt vooral voor telers van tulpenbollen, aardappelen en asperges, maar ook voor de visserij op de alleen in zoet water levende brasem en wolhandkrab. Daarentegen zullen watertoerisme, aquacultuur en zilte teelten voornamelijk baat hebben bij verzilting.

In een vervolgstadium gaat men aan de hand van case studies bij diverse gebruikers kijken naar de impact van de verzilting van het meer op hun bedrijfsvoering, welke problemen zullen ontstaan en mogelijke oplossingen hiervoor. Het gebruikersonderzoek gebeurt in opdracht van Waterpoort, een samenwerkingsverband tussen gemeentes, provincies, waterschap, terreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs.

Meer informatie:

artikel Waterforum

Atlas van Waterpoort

Terug naar water