• Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

   

  meer over energie uit water

 • Schoon water

  Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater, is met de helft gedaald. Bijna 90% van de wereldbevolking kan gebruik maken van verbeterde drinkwatervoorzieningen. Dit zijn ruim 6 miljard mensen. Het doel was vastgesteld op 88% in 2015. Het aantal mensen met toegang tot schoon drinkwater verschilt wel per regio: in sub-Sahara Afrika heeft 61% van de mensen deze toegang, in Noord-Afrika ligt dit rond 90%. Dat lijkt goed nieuws, maar de toenemende vraag naar water zal de watervoorziening fors onder druk zetten. (foto: www.freefoto.com)

  Meer over schoon water

 • Deltaprogramma

  Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat komt door de ligging aan zee, maar ook doordat ons land doorstroomd wordt door 3 grote rivieren die uitmonden in de centraal gelegen Rijn-Maas-Schelde Delta. Daarnaast zijn er ook veel kleine rivieren in Nederland. Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging, dienen we voortdurend op onze hoede te zijn voor overstromingen. Maar ook de zoetwatervoorziening verdient steeds meer aandacht. (bron foto's en afbeeldingen in dit dossier: Rijkswaterstaat)

  Meer over Deltaprogramma

 • Zuiderzee

  De Zuiderzee was een grote binnenzee in het noordelijk deel van Nederland. Met de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 werd deze zee gesplitst. Het binnendijkse deel heet sindsdien IJsselmeer (waarvan het Markermeer weer is afgesplitst), het buitendijkse deel is onderdeel van de Waddenzee. De oorspronkelijke oppervlakte was circa 5.900 km². De Zuiderzee kende heel wat eilanden en vroegere handels- en vissersplaatsen.

  Meer over Zuiderzee

 • Watervogels

  De BBC-serie Earthflight laat op een spectaculaire manier de wereld zien vanuit het vogelperspectief. Via camera’s die op de rug van getrainde vogels bevestigd zijn vliegt de kijker mee met sneeuwganzen, pelikanen en zeearenden. Stille, onbemande vliegtuigjes, de drones, vliegen mee en laten de vliegbewegingen zien. Je vliegt als kijker boven zes continenten, en een heleboel water. De documentaire laat zien dat trekvogels een strakke agenda hebben. Ze moeten op tijd aankomen, anders zijn ze te laat voor voedsel. Want lange afstand vliegen kost enorm veel energie. Niets is toeval in het leven van vogels. ‘Vrije vogels’ bestaan niet. Van alle vogels zijn zeevogels de meest bedreigde soort gezien de lange afstanden die ze afleggen, de lange periodes die ze op zee doorbrengen en de vele gevaren die ze daar het hoofd moeten bieden. (Foto: Johan Wieland / Flickr.com)

  Meer over watervogels

 • Westerschelde

  De Westerschelde is een uniek estuarium voor Noordwest-Europa, maar bovendien een belangrijke toegangspoort naar de havens van Vlissingen, Antwerpen en Gent. Deze dubbelfunctie leidt tot tegenstrijdige belangen. Bijvoorbeeld in geval van de verdieping van de vaargeul, die noodzakelijk is om de haven van Antwerpen toegankelijk te houden voor steeds grotere zeeschepen. Dit leidt tot verlies van natuurwaarden, waardoor milieu en visserij ernstig benadeeld worden. De keuze voor compenserende maatregelen leidt tot internationale discussies, die hoog op kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de politieke strijd over de ontpoldering van de Hedwigepolder. foto: https://beeldbank.rws.nl, rijkswaterstaat / Joop van Houdt

  Meer over Westerschelde

 • Verzilting

  Verzilting is het verzouten van de bodem ten gevolge van de aanvoer van zout water. In Nederland hebben we te maken met sterk toenemende verzilting, maar ook elders in de wereld is dit een groeiend probleem. Veel gewassen in de landbouw kunnen niet tegen zout en lopen zoutschade op. Ook de drinkwaterwinning wordt hierdoor beperkt.

  Meer over verzilting

 • Het Waterschap

  Er zijn 25 waterschappen waar ruim 10.000 mensen werken met sterk uiteenlopende taken op het gebied van waterbeheer in Nederland. De waterschappen zijn nauw betrokken bij ruimtelijke ordening. Elke functie, zoals wonen, werken en recreatie, stelt eisen aan het waterbeheer. En de waterschappen werken hier overal in Nederland aan. Zonder water is er geen leven. We hebben water nodig als drinkwater, bij de landbouw en veeteelt en in de industrie. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. En waar het vervuild is maken ze het schoon.

  Meer over het waterschap

 • De Stormvloedkering Oosterschelde

  Op 4 oktober 2011 bestaat de Stormvloedkering Oosterschelde 25 jaar. De kering wordt gezien als het grootste bouwwerk dat ooit in Nederland tot stand is gebracht, en trekt internationaal nog steeds veel aandacht. Door de American Society of Civil Engineers is de Oosterscheldekering tot een van de zeven moderne wereldwonderen verklaard. (foto: Beeldarchief Rijkswaterstaat)

  Meer over de Stormvloedkering

 • Overstromingen in Nederland

  Nederland is door de eeuwen heen regelmatig getroffen door overstromingen. De watersnoodramp van 1953 is onderdeel van het collectieve Nederlandse geheugen. Ons verleden kent meer ingrijpende overstromingen. De Nederlandse strijd tegen het water is een strijd om de rampzalige gevolgen van overstromingen te voorkomen. Een paar overstromingen worden hier uitgelicht.

  Meer over overstromingen in Nederland

Voor u geselecteerd

Tweets over water

Contact redactie etalage Water

 1. Wereldwijde rivier overstromings risicos nu in beeld

  Het Amerikaanse World Resources Institute (WRI) heeft in samenwerking met Nederlandse onderzoeksinstituten een overstromings-analyse tool ontwikkeld. Deze tool, de Aqueduct Global Flood Risk Analyzer,...

  9 maart 2015

 2. Gebruikersatlas van Waterpoort

  De Atlas Waterpoort biedt een overzicht van de gebruikers van het nu nog zoete water van het Volkerak-Zoommeer. Deze atlas is samengesteld door de Delta Academy van de Hogeschool Zeeland. Aanleiding is...

  23 februari 2015

 3. Publiekssymposium Toekomst van de deltawateren

  28 februari 2015, 13:00-17:00 uur, Zeeuwse Bibliotheek Middelburg

  6 februari 2015

 4. NWO start onderzoek naar effecten van schaliegaswinning op grondwater

  De Nederlandse Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaat de milieueffecten van de winning van schaliegas onderzoeken.

  28 januari 2015

 5. Doe mee aan de campagne “Zo hoog”

  Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau, en ook een deel ligt onder waterniveau van de grote rivieren. Veel Nederlanders zijn zich echter niet bewust van overstromingsgevaar. Om deze reden is...

  27 januari 2015

 6. Bill Gates drinkt water uit poep

  Het Amerikaanse bedrijf Janicki Bioenergy heeft een zuiveringsinstallatie ontwikkeld voor rioolslib. Naast drinkwater, produceert de installatie ook elektriciteit. Momenteel wordt deze installatie, genaamd...

  27 januari 2015

Nieuws