Culturele diversiteit

Kennis van culturen, normen- en waardenpatronen is van belang bij het moreel opvoeden van kinderen en jongeren. Deze kennis is nodig om een voldoende mate van culturele sensibiliteit te ontwikkelen.

Kennis samenleving
Een kwart van alle jeugdigen in Nederland van 0 tot 25 jaar is van allochtone afkomst. Ze staan zowel wat betreft beleid als in de publieke discussie in de belangstelling. Het NJI publiceert en duidt landelijke cijfers over het functioneren van allochtone jeugdigen in de Nederlandse samenleving. Ook biedt het een overzicht van verschillen tussen autochtone en allochtone jeugdigen en tussen de verschillende allochtone groepen.

Voorsprong allochtone jongeren
Jongeren met een andere culturele identiteit komen vaak negatief in de media. Ze hebben vaak een taalachterstand die het leren bemoeilijkt. Echter, als het gaat over morele opvoeding en culturele diversiteit hebben diezelfde jongeren een lichte voorsprong op autochtonen. Ze beschikken over meer kennis van culturele diversiteit, omdat ze die diversiteit aan den lijve ondervinden. Ze begeven zich in diverse culturele contexten: bijvoorbeeld de thuissituatie, (thuis)taal en cultuur en de rest van de maatschappij, bijvoorbeeld school en werk. Op jonge leeftijd leren allochtonen tussen culturele contexten teli wisselen. Opvoeders moeten kinderen en jongeren helpen bij dit zogenaamde code-switchen.

BSO en jongerenorganisaties
Een kleurrijke samenleving betekent ook uitdagingen voor professionals in zorg en welzijn. Wat betekent het om te werken in een diverse en kleurrijke omgeving? Niet alleen docenten, maar ook medewerkers van BSO’s en sociaal cultureel werkers moeten kennis hebben over de diverse culturen van kinderen en jongeren waarmee ze werken.

Diversiteit en criminaliteit
De laatste jaren worden bepaalde etnische groepen vaak met criminaliteit in verband gebracht. Is hiervoor een culturele verklaring? Dat werd lang aangenomen, echter, zonder onderbouwing van wetenschappelijk onderzoek. Denken over criminaliteit heeft te maken met het waarden en normenpatroon. Een culturele verklaring van criminaliteit werd onderzocht door De Boer (2008) in haar publicatie Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO.

Een van de probleemstellingen in het onderzoek was:
‘In hoeverre is er in Nederland sprake van een etnische specificiteit in de opvattingen over misdaad en straf?’ Anders geformuleerd: zijn opvattingen over misdaad en straf cultureelspecifiek?

Een van de conclusies is dat er een grote mate van overeenkomst is in de opvattingen van de jongeren over misdaad en straf. Interessant is wel dat de jongeren verschillende referentiekaders hanteren in hun antwoorden. Bijvoorbeeld Turkse VMBO-ers antwoorden vanuit eer en goede naam en Antilliaanse VMBO-ers antwoorden vanuit het aanleren van discipline in opvoeding.

Links

[Update april 2016]