Begrippen mediawijsheid

Media-educatie, mediaonderwijs en mediawijsheid zijn termen die door elkaar gebruikt worden of in elkaars verlengde liggen. Maar wat betekenen deze woorden? Om een goede gesprekspartner te zijn, is kennis van de terminologie van belang.

Media-educatie

Media zijn (transport)middelen om een bericht te sturen. Dat kunnen personen, geprinte media, televisie, radio, (mobiele) telefoon en internet zijn. Media-educatie is onderwijs en opvoeding in:

  • Formele context en setting Onderwijsgerelateerd leren over media via een formele setting als school, opleiding of cursus
  • Informele context en setting Leren over media binnen het gezin of via sociale contacten (buiten school).

In 2000 maakte de Stichting Media-Educatie de publicatie Media-educatie. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur gaf de stichting opdracht om de stand van zaken rondom media-educatie te inventariseren. De publicatie geeft ons een blik op de ontwikkeling van media-educatie en op wat er voorhanden was.

Het begrip mediawijsheid

Bij mediawijsheid gaat het niet alleen om onderwijs en opvoeding, maar ook om het individu zelf. Wijsheid doelt op inzicht en op levenservaring berustende kennis en het handelen daarnaar. De Raad voor Cultuur heeft een bredere definitie geformuleerd die een actieve houding van burgers impliceert:

"Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld". (Bron: Raad voor Cultuur )

Mediawijsheid is:

  • traditionele (televisie, radio, pers) en moderne media (internettoepassingen, sms) juist gebruiken, zowel in consumerende als producerende zin
  • bewustzijn hebben van de mogelijkheden en van de context van informatie van media.
  • een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben Bron: Kennisnet

Bij het mediawijs maken van kinderen en jongeren staat centraal te leren hoe met media om te gaan. Niet zozeer het afschermen en beschermen van kinderen tegen alle gevaren en risico’s. Mediawijsheid is een streven, een doel. Het wordingsproces is nooit afgerond omdat media, technologie en maatschappij dynamische zijn en zich blijven ontwikkelen.

Zie ook: Mediawijsheid in perspectief