Zeeland: voorbeelden

Zeeuwse bedrijven kijken naar hun grondstoffenbeheer, duurzame energie(opwekking) en energiezuinige en grondstofbeperkende productiemethodes. Wil Zeeland een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven dan moet Zeeland de stap naar een circulaire economie maken. In die economie sluiten we kringlopen. Bij het ontwerp wordt dan bijvoorbeeld al rekening gehouden met het leven van de grondstoffen na het gebruik van het product. Reststromen van het ene proces vormen grondstoffen voor het andere en er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare materialen en duurzame energie.

WarmCO2

In het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen wordt restwarmte en rest CO2 van kunstmestfabriek Yara Sluiskil hergebruikt. Het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van Biopark Terneuzen en het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland. WarmCO2 is een initiatief van Yara Sluiskil en Zeeland Seaports.

Het totale glastuingebied is 150 ha groot. Als dit hele gebied wordt geëxploiteerd met gebruik van restwarmte en rest CO2, is hiervoor 1.800 TJ restwarmte en 55.000 ton rest CO2 nodig. Dat komt overeen met 55 miljoen kubieke meter aardgas; een besparing zo groot als het gebruik van 35 000 huishoudens per jaar. Voor CO2 betekent het een beperking in de uitstoot gelijk aan die van 7500 huishoudens.
 

Waterschap Scheldestromen en partners doen onderzoek naar bioplastic uit rioolwater

Drie waterschappen en partners verwelkomen waterschap Scheldestromen als toekomstig partner in het onderzoek naar ‘bioplastic uit rioolwater’. Naast het ombouwen van rioolwaterzuiveringen naar energiefabrieken, geeft het Zeeuwse waterschap zich steeds meer te willen richten op terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. De proef laat zien dat het mogelijk is om rioolwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. De proef vindt plaats op Zeeuws grondgebied, de rioolwaterzuivering in Bath.

De proef is nu nog kleinschalig, maar dat maakt de innovatie niet minder groots: deze techniek wordt wereldwijd voor het eerst toegepast. Met deze proef laten de projectpartners zien dat de productie en afzet van PHA (PolyHydroxyAlkanaat) een succes kan worden. Naast technische kennis wordt met deze proef veel kennis en ervaring op met de markt voor bioplastics. Waterschappen en industrie verkennen binnen dit project gezamenlijk (grootschalige) productiemogelijkheden en marktkansen. Er wordt onderzocht hoe groot de vraag is en wat afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten gemaakt uit olie. Hiermee is het project een duidelijk voorbeeld van de ambities van de waterschappen om hun rioolwaterzuiveringen om te zetten in een grondstoffenfabriek.

Wat is PHA?
PHA is een zeer milieuvriendelijke grondstof, die binnen een jaar afbreekt onder natuurlijke omstandigheden. Normaal plastic doet daar enkele decennia over. Op termijn draagt PHA bij aan een oplossing voor de plastic soep in de wereldzeeën. De markt voor PHA groeit stevig door, met name in de tuinbouw. Zo wordt PHA gebruikt voor o.a. verpakkingen van consumentenproducten en landbouwplastic. Wereldwijd wordt een toename van de vraag aan PHA's verwacht. Nog een voordeel: bioplastic gemaakt door bacteriën uit rioolwater concurreert niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.

Hergebruik van het afvalwater van de gemeente Terneuzen

Het water dat in Terneuzen door de gootsteen en de wc verdwijnt, krijgt bij Dow Chemical een tweede en derde leven. Samen met de gemeente, het waterschap en het waterbedrijf, slaagde Dow er in een uniek project op te zetten waarmee jaarlijks een forse waterbesparing wordt gerealiseerd.

In Zeeland is zoet water schaars. Daarom gebruikt de regio zoet water uit de Biesbosch. Dow vindt het zonde dit schaarse drinkwater in te zetten voor proceswater en ging op zoek naar een alternatief. In februari 2007 startte het project ‘Hergebruik huishoudelijk afvalwater Terneuzen’. Door een samenwerking met waterbedrijf Evides, de gemeente Terneuzen en het Waterschap Scheldestromen kon Dow het afvalwater van de gemeente Terneuzen hergebruiken. Het afvalwater wordt door de Rioolwaterzuivering opgewerkt tot water dat van voldoende kwaliteit is voor industriële processen. Dit water wordt door Dows eigen biologische waterzuivering nog een keer opgewerkt tot koelwater, zodat het uiteindelijk als damp uit de koeltoren komt. Naast de waterbesparing door het drie keer hergebruiken, bespaart deze methode veel energie en chemicaliën ten opzichte van het opwerken van zout water uit de Westerschelde.

Smart Delta Resources

In 2013 zijn elf grote bedrijven in de Delta-regio gaan samenwerken om energie en grondstoffen uit te wisselen en hun concurrentiepositie te verbeteren. De bedrijven uit de sectoren chemie, energie, voeding en staal zetten zo stappen naar een industriële symbiose. Het platform kan een belangrijke bijdrage leveren in het totale transitieproces naar een cyclische economie, voor zowel bestaande fossiel gebaseerde industrieën, maar ook voor toekomstige hernieuwbare energie en grondstoffen gebaseerde industrieën. De Provincie Zeeland blijft in 2016 het platform Smart Delta Resources (SDR) steunen met een bijdrage van € 100.000. 

Schoon Zeeland

Zeeland is een campagne voor een mooie, schone provincie. Op het strand en de dijken. In het dorp of de stad. Op het sportveld en bij evenementen. En in de omgeving van school en de kinderopvang. Iedereen kan helpen om het zwerfafval in Zeeland aan te pakken. Schoon Zeeland biedt een overzicht van de projecten en acties tegen zwerfafval. Scholen, kinderopvangcentra, bedrijven, sportclubs en gemeenten en andere overheden houden samen Zeeland mooi en schoon.