Zeeland krijgt geld voor energie en duurzaamheid

Gepubliceerd op: 9 juli 2020 14:09

De compensatie voor het niet doorgaan van de marinierskazerne in Vlissingen levert positieve impulsen voor duurzame energie op. Kennis, onderwijs, bereikbaarheid en innovatie zijn wezenlijke onderdelen van de compensatiemaatregelen van de rijksoverheid voor Zeeland.

Delta Kenniscentrum

Op de Kenniswerf in Vlissingen komt het Delta Kenniscentrum voor voedsel, water en energie. Een hoogwaardig centrum van onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling in de hele keten van mbo-hbo-wo. Het versterken van het Investeringsfonds Zeeland, om bedrijven aan te trekken en te investeren in kansrijke spin-offs van het Delta Kenniscentrum. Het versnellen van de fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf in Vlissingen tot dé vestigingsplek voor activiteiten rond het kenniscentrum.

Bereikbaarheid

Verbeteren van de (OV-)bereikbaarheid van Vlissingen en Zeeland: vaste intercity van en naar de Randstad en het creëren van een proeftuin rond slimme mobiliteit in Zeeland, verbeteren van de stationsomgeving van Vlissingen en investeren in het goederenspoor Terneuzen-Gent.

Industrie en haven

Nauwere samenwerking tussen regio en Rijk - en gezamenlijk onderzoek - op het gebied van waterstof, elektrificatie en CCS (Carbon Capture and Storage, CO2 afvang en opslag), om te zorgen dat de Zeeuwse industrie tijdig en betaalbaar de omslag naar klimaatneutrale productie kan maken en zo haar concurrentiepositie versterkt.

Aardgasvrije wijk

Voor Vlissingen is een plek beschikbaar als proeftuin in de derde tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente kan een voorstel indienen om een wijk of buurt van circa 500 woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Indien het voorstel voldoet aan de criteria, honoreert het ministerie van BZK de aanvraag voor 2021.

Toekomstbeeld Zeeland over 10 jaar

Het Delta Kenniscentrum heeft zeker 140 banen gecreëerd in onderwijs en onderzoek en trekt een jaarlijkse stroom van 200 studenten, die twee tot vier jaar blijven studeren. Een flink deel blijft ook na hun studie in de regio wonen en werken en is actief in langlopende kennisprojecten of bij startups die nauw verbonden zijn aan het Kenniscentrum. Van de Boulevard in Vlissingen tot de Markt in Middelburg is een sterke stedelijke structuur ontstaan, waar mensen graag komen wonen, werken en studeren. De reistijd van en naar de Randstad is flink verkort en zorgt daarmee voor meer studenten, inwoners, forensen en toeristen. Het cluster van haven en industrie heeft een flinke stap gezet richting klimaatneutrale productie, is concurrerend en heeft daarmee nieuwe banen gecreëerd op het snijvlak van chemie, energie en maritiem. De goederenspoorverbindingen met Vlaanderen zijn sterk verbeterd en leiden tot een groeiende logistiek en snellere doorvoer. Daarmee zijn Zeeland, de Randstad, Noord-Brabant en de Vlaamse steden dichter bij elkaar komen te liggen en is Zeeland een nog aantrekkelijker vestigingsregio geworden, een echt alternatief voor een steeds drukkere Randstad.