Waterschappen op weg klimaatambities waar te maken

Gepubliceerd op: 31 maart 2017 16:02

De waterschappen zijn flink op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. De waterschappen laten in de klimaatmonitor 2016 zien dat zij een koploper en partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. In de Klimaatmonitor staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De waterschappen wekken al 30% van hun totale eigen energieverbruik zelf op met duurzame energie (voornamelijk biogas) en daarnaast wordt nog eens 6% duurzaam opgewekt door het beschikbaar stellen van de eigen terreinen. Het streven is gericht op 100% energieneutraliteit in 2025.

Ook waterschap Scheldestromen werkt aan het verkleinen van zijn klimaatvoetafdruk. Denk aan energie opwekken uit biogas op onze rioolwaterzuiveringen. De klimaatvoetafdruk van de zuiveringen is hierdoor al met een kwart verkleind. Verder kopen ze groene stroom in en zijn ze overgestapt op ledverlichting. Een zogenoemde adaptieve pompregeling zorgt ervoor dat de gemalen bij het afvoeren van overtollig oppervlaktewater rekening gehouden wordt met het getij en de te verwachten neerslag. Zo proberen ze hun klimaatvoetafdruk steeds verder te verkleinen.
 

Meer informatie: